Προγράμματα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ “MASTERING MEDIATION” («ΔΙΑΠΡΕΠΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ») χρησιμοποιεί μια σύγχρονη μορφή εκπαίδευσης, η οποία περιλαμβάνει αρχικώς μελέτη στο σπίτι (Ενότητα Ι). Στη συνέχεια, οι εκπαιδευόμενοι μυούνται βιωματικά καθόλη τη διάρκεια της διαδραστικής εκπαίδευσης των 80 ωρών στη διαδικασία από τους εκπαιδευτές τους, μέσω διαλέξεων και παρουσιάσεων στην αίθουσα διδασκαλίας και αποκτούν εμπειρία στις διαμεσολαβήσεις, μέσω παρουσιάσεων με πολυμέσα και βίντεο, μέσω παίγνιων ρόλων, συζητήσεων, καθοδήγησης και πρακτικής εξάσκησης. Η συμμετοχή των εκπαιδευομένων στα παίγνια ρόλων και τις ασκήσεις αξιολογείται καθόλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης και η αξιολόγηση ολοκληρώνεται με Αυτοαξιολόγηση και Γραπτή εξέταση ερωτημάτων πολλαπλής επιλογής στη θεωρία της διαμεσολάβησης και της κείμενης νομοθεσίας, με την οποία ολοκληρώνεται το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τη λήψη  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ – TOOLKIT, (Ενότητα ΙΙ), με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στις ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ, που διεξάγονται από την αρμόδια Επιτροπή Εξετάσεων της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης του Υ.Δ.Δ.Α.Δ. κατ’ άρθρο 202 Ν. 4512/2018, ως προϋπόθεση για την εγγραφή στο Μητρώο Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών του Υ.Δ.Δ.Α.ΔΓια αυτούς που το επιθυμούν, υπάρχει δυνατότητα Προαιρετικής  Μετα-εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Διεθνούς Αναγνώρισης:Το Κέντρο Επίλυσης Διαφορών Κρήτης «Σπύρος Καψωμένος» με την Toolkit Company  θα παράσχουν, σε ύστερο χρόνο, εφόσον υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος, τη δυνατότητα προαιρετικής μετα-εκπαιδευτικής αξιολόγησης Διεθνούς Αναγνώρισης από το Ολλανδικό Ινστιτούτο ACB Foundation (ACB Corporate ADR & Mediation), Κέντρο Έρευνας και Διαχείρισης Συγκρούσεων, με το αναγνωρισμένο πρόγραμμά του αξιολόγησης διαμεσολαβητών (QAP-Qualifying Assessment Program) από το International Mediation Institute (IMI) – The Hague,  που οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού TOOLKIT ACCREDITED MEDIATOR (Ενότητα ΙΙΙ)

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

  • Θα γνωρίζουν τη θεωρία της διαμεσολάβησης, τις γενικές αρχές της, καθώς και τη διαδικασία και τα στάδια της εξέλιξης μιας διαμεσολάβησης και πώς να διεξάγουν μια διαμεσολάβηση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ευρωπαϊκού και ελληνικού νομοθετικού πλαισίου (Ν. 4512/2018, Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)  και του αντίστοιχου κώδικα δεοντολογίας συμπεριλαμβανομένων των βασικών νομικών και διαχειριστικών πτυχών της διαμεσολάβησης, του ρόλου και της ευθύνης του διαμεσολαβητή, αυτών του δικηγόρου καθώς και όλων των συντελεστών και συμμετεχόντων.
  • Θα είναι καταρτισμένοι σύμφωνα με τα υψηλότερα επαγγελματικά διεθνή πρότυπα και τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας για έναν διαμεσολαβητή. Θα γνωρίζουν τη θεωρία των διαφορετικών ειδών ύφους (στυλ) διαμεσολαβητών και τις τεχνικές επικοινωνίας καθώς και των παρεμβάσεων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση στη διαδικασία. 
  • Θα είναι εξοικειωμένοι με το γενικότερο φάσμα της επίλυσης διαφορών και με πολλές άλλες από τις μεθόδους εναλλακτικής επίλυσης. 
  • Θα είναι εξοικειωμένοι με την ανάλυση της διαμάχης και το υφιστάμενο θεωρητικό πλαίσιο, καθώς και με βασικές έννοιες της ψυχολογίας στη διαμεσολάβηση. Θα έχουν μάθει εμπειρικά πώς να διαχειρίζονται τις συγκρούσεις και τις ψυχολογικές πτυχές τους, θα έχουν βελτιώσει τις δεξιότητες επικοινωνίας τους και θα έχουν αποκτήσει τεχνικές διαχείρισης της διαδικασίας διαμεσολάβησης που είναι απαραίτητες για να την διεξαγάγουν με επιτυχία. 
  • Θα είναι καταρτισμένοι με όλες τις σημαντικές και κομβικές τεχνικές διαμεσολάβησης, διαπραγμάτευσης και επικοινωνίας, στις οποίες θα εξασκούνται εντατικά καθ’ όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος με παίγνια ρόλων, προσομοιώσεις, ομαδικές εργασίες, επεξεργασία και μελέτη υποθέσεων.
  • Θα έχουν αποκτήσει δεξιότητες στη διαδικασία αντιμετώπισης των συναισθημάτων και διαχείρισης των ανισορροπιών κατά τη διάρκεια μιας διαμεσολάβησης, καθώς και τεχνικές για την ενίσχυση της δημιουργικής σκέψης και της διαμόρφωσης των αναγκαίων προϋποθέσεων για τη σύναψη επιτυχών και με προοπτική μακράς διάρκειας συμφωνιών.
  • Θα έχουν βασική γνώση της εκπροσώπησης πελατών στη διαμεσολάβηση, ως παραστάτες διαμεσολάβησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

(Ενότητα I) –  Εισαγωγή στη Διαμεσολάβηση 5 ώρες: Εξ αποστάσεως μελέτη των βασικών αρχών της διαπραγμάτευσης του νομοθετικού πλαισίου της διαμεσολάβησης και προετοιμασία για το παίγνιο ρόλων της πρώτης ημέρας της δεύτερης Ενότητας της Βιωματικής Εκπαίδευσης 80 ωρών.

(Ενότητα ΙΙ) – Εντατική Bιωματική Εκπαίδευση στην τάξη 80 ώρες, 9 ημέρες, 9:00 – 19:30 τα Σαββατοκύριακα, και 11.00 – 21.30 καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες (περιλαμβανομένων διαλειμμάτων μίας ώρας και δύο δεκαπεντάλεπτων),  με αξιολόγηση, προφορική και γραπτή, κατά τη διάρκεια και κατά το τέλος του κύκλου εκπαίδευσης.

ΚΟΣΤΟΣ

Συνολικό Κόστος για Ενότητα Ι & Ενότητα ΙΙ:  1.250 Ευρώ


Ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών;