Εισαγωγή

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Η Διαμεσολάβηση είναι μια εναλλακτική μέθοδος εξωδικαστικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών, η οποία χαρακτηρίζεται από ταχύτητα,  ευελιξία και μειωμένο κόστος για τον πολίτη. Τα μέρη απευθύνονται με τους δικηγόρους τους στον Διαμεσολαβητή, ένα τρίτο, ουδέτερο προς αυτά πρόσωπο, ειδικά καταρτισμένο και διαπιστευμένο, με τη βοήθεια και συνδρομή του οποίου, διαπραγματεύονται, υπό όρους απόλυτης εχεμύθειας, προκειμένου να καταλήξουν σε μία βιώσιμη και αμοιβαία ικανοποιητική λύση της διαφοράς, χωρίς την ανάγκη να προσφύγουν σε μία χρονοβόρα και δαπανηρή δικαστική διαμάχη.Δύο από τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την διαδικασία της Διαμεσολάβησης είναι:

Α) Αμεροληψία/Ουδετερότητα

Ο διαμεσολαβητής είναι τρίτο πρόσωπο σε σχέση με τους διαδίκους και συνεπώς είναι ουδέτερος/αμερόληπτος προς τη διένεξη και τα μέρη. Η ουδετερότητα του άλλωστε είναι προαπαιτούμενη από τον νόμο, καθότι αποτελεί εχέγγυο για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.  

Β) Εμπιστευτικότητα

Ήδη πριν από την έναρξη της διαδικασίας οι συμμετέχοντες δεσμεύονται εγγράφως να τηρήσουν το απόρρητο της διαδικασίας.Η διαδικασία της Διαμεσολάβησης έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα και δεν τηρούνται πρακτικά. Η εμπιστευτικότητα διέπει όλα τα μέρη ως προς τους τρίτους για την διαδικασία και το περιεχόμενο της υπόθεσης, ακόμα περαιτέρω όμως, δεσμεύει και τον διαμεσολαβητή μέσα στην ίδια την διαδικασία. Δηλαδή, ο διαμεσολαβητής επικοινωνεί και συναντάται με καθένα από τα μέρη, επομένως όλες οι πληροφορίες που αντλεί ο διαμεσολαβητής κατά τις επαφές αυτές με το ένα μέρος δεν κοινολογούνται στο άλλο μέρος χωρίς να έχει προηγούμενη ρητή συναίνεση ή και εντολή.


ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ

Η σχετική νομοθεσία για την διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ρυθμίζει σε γενικές γραμμές τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας καθώς πρόκειται για μία διαρθρωμένη διαδικασία με συγκεκριμένα στάδια. Ωστόσο, μέσα στα γενικά αυτά νομοθετικά πλαίσια η ίδια η διαδικασία είναι ιδιαίτερα ευέλικτη και ελαστική καθώς η διαδικασία της διαμεσολάβησης και το ύφος της καθορίζεται από τον διαμεσολαβητή σε συνεννόηση με τα μέρη, γι΄ αυτό και μπορεί να δημιουργηθούν διάφορες παραλλαγές της, ανάλογα με την φύση της υπόθεσης, τα συμμετέχοντα σε αυτή μέρη και τις ανάγκες τους. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις και συνθήκες, καθώς και τις ανάγκες των εμπλεκόμενων μερών, ο Διαμεσολαβητής εκπληρώνει τον σκοπό της διαδικασίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Στην πιο απλή μορφή της, η διαμεσολάβηση ξεκινά με μια κοινή συνάντηση του διαμεσολαβητή με τα μέρη (συνοδευόμενα πάντα από τους Δικηγόρους τους), τα οποία, αφού ενημερωθούν αναλυτικά από τον διαμεσολαβητή για την όλη διαδικασία, παρουσιάζουν τις απόψεις τους για την μεταξύ τους διαφορά. Στη συνέχεια, ενδέχεται να ακολουθήσουν κατ΄ ιδίαν συναντήσεις μεταξύ του διαμεσολαβητή και του κάθε μέρους, προκειμένου αυτός να διερευνήσει την ουσία της υπόθεσης και να βοηθήσει τα μέρη στις μεταξύ τους διαπραγματεύσεις προσανατολίζοντάς τα προς τα συμφέροντα τους, τηρώντας πάντα τους όρους της απόλυτης εχεμύθειας, η οποία δεσμεύει όλα τα συμμετέχοντα πρόσωπα.  Με την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των μερών ο διαμεσολαβητής συντάσσει το πρακτικό της διαμεσολάβησης το οποίο περιλαμβάνει, εκτός των άλλων στοιχείων, τη συμφωνία επίλυσης και υπογράφεται από όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, μπορεί δε να κατατεθεί στη γραμματεία του αρμόδιου Πρωτοδικείου, ώστε να αποτελέσει αυτή άμεσα εκτελεστό τίτλο.

Δεν υπάρχει ρητός χρονικός περιορισμός ή εν γένει πρόβλεψη για την διάρκεια της διαδικασίας αφού πάντα προβλέπεται η δυνατότητα διαφορετικής συμφωνίας των μερών. Η πείρα πάντως, από την πρακτική της Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παραπέμπει σε διαδικασία με μέσο όρο διάρκειας συνήθως, 8-10 ωρών, εντός της ίδιας ημέρας.


ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της διαμεσολάβησης περιλαμβάνεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β του ν. 4512/18 στον οποίο ρυθμίζονται όλα τα σχετικά με τον θεσμό ζητήματα. Στον ίδιο νόμο περιέχονται και οι διατάξεις που αφορούν τη συγκρότηση και τη λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης, καθώς και όλες οι σχετικές με την κατάρτιση, εκπαίδευση και διαπίστευση διαμεσολαβητών ρυθμίσεις.